Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

inwentaryzacja zieleni

OFERTA

  • • inwentaryzacje roślinności do opracowania projektu zagospodarowania terenu
  • • inwentaryzacje roślinności z gospodarowaniem zielenią istniejącą do uzyskania pozwolenia na budowę
  • • kalkulacje przewidywanych opłat środowiskowych / kar za wycinkę drzew
  • • konsultacje dotyczące optymalizacji kosztów gospodarki istniejącą roślinnością
  • • projekty nasadzeń zastępczych
  • • obsługa związana z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i decyzji urzędowych

DOKUMENTACJA

Dokumentacja podstawowej inwentaryzacja składa się z części opisowej i rysunkowej oraz zestawienia tabelarycznego, inwentaryzowanej roślinności.

Podstawowa oferta obejmuje kompletną dokumentację w wersji wydrukowanej (5 egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej wydanej na CD/DVD (1 egzemplarz) przygotowanej w programach Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD.

Opis inwentaryzacji zawiera informacje dotyczące podstaw formalno-merytorycznych, przedmiotu, zakresu opracowania oraz ujęte w tabeli zestawienie inwentaryzowanej roślinności.

Zestawienie tabelaryczne zawiera wszelkie niezbędne informacje takie jak: polska i łacińska nazwa gatunkowa roślin, pierśnica (obwód pnia mierzony na wysokości 130cm), szerokość oraz wysokość inwentaryzowanych drzew, a w przypadku krzewów ich powierzchnia, a także wszelkie informacje na temat stanu zdrowotnego drzew wraz z zaleceniami pielęgnacyjnymi (w przypadku inwentaryzacji z gospodarowaniem istniejącą roślinnością – wskazanie drzew do wycinki, adaptacji oraz przesadzenia).

Część rysunkową opracowania (załącznik graficzny) stanowi  plan wskazujący pozycje drzew oraz krzewów objętych inwentaryzacją. Każda inwentaryzowana roślina (lub grupa roślin), posiada swój numer, zgodny z listą roślin, ujętą w tabeli inwentaryzacyjnej.

Opracowania inwentaryzacji zieleni wykonywane są na aktualnych mapach do celów projektowych.

W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie wykonać inwentaryzację na mapach dostarczonych przez Klientów, ale również możemy sami uzyskać niezbędne mapy oraz dopełnić wszelkie formalności związane z obsługą geodezyjną.

KOSZT INWENTARYZACJI

Poniżej znajduje się formularz wyceny inwentaryzacji. Zachęcamy do wypełnienia formularza, na podstawie którego, jesteśmy w stanie przygotować szacunkową ofertę inwentaryzacji zieleni.  Szczegółową i wiążącą ofertę inwentaryzacji przygotowujemy po obejrzeniu terenu opracowania.

TERMINY

Przewidywany czas wykonania dokumentacji (nie obejmuje ewentualnego przygotowania mapy geodezyjnej):

  • 20 – 200 pkt do 2 tygodni
  • 200 – 400 pkt od 2-4 tygodni

 
 

Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki – Warszawa, Mokotów, ul. Boryszewska

Szczegółowa inwentaryzacja drzew wraz z wizualną diagnostyką drzewostanu, mająca na celu określenie potencjalnie zagrażających egzemplarzy rekomendowanych do usunięcia lub szczegółowej diagnostyki.. Powierzchnia działek objętych pracami inwentaryzacyjnymi 0,3 ha. Zakres prac: szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna rozszerzona o wizualną ocenę statyki drzew projekt gospodarki drzewostanem istniejącym projekt nasadzeń zastępczych uzyskanie decyzji na wycinki

czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacją – Warszawa, Mokotów, ul. Chodkiewicza

Inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacją, na potrzeby zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

czytaj więcej...

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej wzdłuż przebiegu projektowanego gazociągu na odcinku Sławków – Tworzeń (Zadanie 4 – ok. 11km)

Inwentaryzowany teren zajmuje powierzchnię ok. 39,91 ha i swoim zasięgiem obejmuje głównie tereny niezabudowane – łąki, tereny przemysłowe, nieużytki, lasy oraz tereny przeznaczone pod zalesienia. Ze względu na swoja powierzchnię teren został podzielony na 22 sektory, sektory 1-8 zlokalizowane są w Gminie Sławków, a sektory 9-22 w Gminie Dąbrowa Górnicza. Zapisz Zapisz Zapisz

czytaj więcej...

Szczegółowa inwentaryzacja wraz z gospodarką zielenią istniejącą dla wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”

Szczegółowa inwentaryzacja wraz z gospodarką zielenią istniejącą dla wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” Opracowanie zostało wykonane na potrzeby wykonania projektu modernizacji parków, zieleńców oraz zorganizowanie obszarów w obrębie głównych dróg na terenie całego miasta Piastowa.Łączna powierzchnia prac objętych pracami inwentaryzacyjnymi ok […]

czytaj więcej...

Złockie Gmina Muszyna. Ogólna inwentaryzacja zieleni: dendroflory i roślin zielnych.

Opracowanie zostało wykonane na potrzeby zadania: ”Budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej miejscowości Złockie, gmina Muszyna”. Wykonanie ogólnej inwentaryzacji zieleni w tym dendrologicznej w granicach opracowania, pozwoliło określić przede wszystkim charakter występującej zieleni, jej skład gatunkowy będący materiałem wyjściowym do opracowania przyszłego projektu rewitalizacji obiektu.

czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni z waloryzacją – Warszawa, Wawer, ul. Marysińska

Na potrzeby inwestycji związanej z budową zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wykonana został kompletna dokumentacja inwentaryzacyjna.

czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki – Sopot, ul. Polna

Na potrzeby inwestycji związanej z budową zespołu zabudowy biurowo usługowej została wykonana kompletna dokumentacja inwentaryzacyjna. Powierzchnia ok. 1,5 ha. Zakres prac: szczegółowa inwentaryzacja szaty roślinnej projekt gospodarki zielenią istniejącą kalkulacja kosztu opłat środowiskowych za usunięcie drzew oraz krzewów projekt nasadzeń kompensacyjnych obsługa proceduralna związana z uzyskaniem decyzji na usunięcie drzew oraz krzewów

czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna – Warszawa, Wawer, ul. Poprawna

Na potrzeby inwestycji związanej z budową zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej została wykonana kompletna dokumentacja inwentaryzacyjna.

czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki – Warszawa, Rembertów, ul. Pontonierów

Na potrzeby inwestycji związanej z budową zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej została wykonana kompletna dokumentacja inwentaryzacyjna.Teren objęty ochroną konserwatorską.

czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki – ul. Płużańska, Warszawa Włochy

Referencje Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty www.inwentaryzacjazieleni.pl – inwentaryzacje roślinności do opracowania projektu zagospodarowania terenu – inwentaryzacje roślinności z gospodarowaniem zielenią istniejącą do uzyskania pozwolenia na budowę – kalkulacje przewidywanych opłat środowiskowych / kar za wycinkę drzew – konsultacje dotyczące optymalizacji kosztów gospodarki istniejącą roślinnością – projekty nasadzeń zastępczych – obsługa związana z […]

czytaj więcej...